این الزامات را بررسی کنید
شما به یک ایمیل شخصی، یک موبایل و یا لبتاپ همراه با اینترنت پر ساعت و محلی که بتوانید براحتی صحبت کنید، نیاز دارید

روی "وقت ملاقات بگیرید" کلیک کرده و اطلاعات را وارد کنید
توجه به انتخاب ساعت محل اقامت بسیار مهم است، چون ممکن است باعث عدم برقراری ارتباط باشد

بعد از ارسال اطلاعات خود، ایمیل خود را چک کنید.
اگر ایمیل ما را در ایمیل خود نیافتید ، لطفا اسپم ایمیل را هم چک کنید

لاگ این کرده و وقت بگیرید
دستورالعمل های که توسط ایمیل دریافت کرده اید را دنبال کنید

چگونه کار میکند

وقت ملاقات بگیرید