برای ما یک ایمیل با مشخصات فرد مورد نظرهمانطور که در زیر مشخص شده است بفرستید.ما برای شما از طریق ایمیل لینک پلت فروم و اطلاعات لازم برای گرفتن وقت را ارسال میکنیم

نام 
جنسیت
ایمیل آدرس 
کشور اصلی و زبان مادری 
کشور محل اقامت 

به این آدرس برای ما ایمیل ارسال کنید
  info@ipso-care.com

آیا شما مددکار اجتماعی یا از اعضای خانواده فردی هستید که می خواهد وقت ملاقات بگیرد؟